Privacy beleid RPV Dordrecht e.o.

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Reuma PatiŽnten Vereniging Dordrecht e.o. (hierna RPV)verwerkt van zijn leden.

De persoon die lid wordt van de RPV geeft daarmee uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens binnen de kaders van dit privacy beleid te verwerken.

 

De RPV gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt maar vooral omdat we het belangrijk vinden om de privacy van onze leden te waarborgen. Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en met welk doel. In het kort komt ons privacy beleid er op neer dat we de persoonsgegevens:

       alleen gebruiken voor doelen die met de leden zijn overeengekomen

       geheim houden

       zorgvuldig beveiligen

 

 

Welke gegevens verwerkt de RPV en met welk doel

In het kader van het lidmaatschap van de RPV worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen door de ledenadministratie in een beveiligd ledenadministratieprogramma:

-        voornaam

-        tussenvoegsel

-        achternaam

-        geslacht

-        adres

-        postcode

-        woonplaats

-        telefoonnummer vast en/of mobiel

-        e-mailadres

-        geboortedatum

-        IBAN Nummer

 

De penningmeester beschikt over deze gegevens om de taak als incasseerder van o.a. contributiegelden te kunnen uitvoeren. Incassomachtigingen worden gedurende het lidmaatschap bewaard en vernietigd zodra het lidmaatschap wordt beŽindigd.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de RPV geen gebruik van diensten van derden.

 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

De RPV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-        Het verzenden van het mededelingenblad van de vereniging

-        Een zorgvuldige administratie ten behoeve van de contributie inning

-        Het verstrekken van informatie

-        Contact kunnen onderhouden met de leden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door leden gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

 

 

Bewaartermijn

De RPV bewaart de persoonsgegevens van haar leden voor de duur van het lidmaatschap. Na beŽindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens gedurende de periode van een jaar bewaard in een apart gedeelte van ons ledenadministratieprogramma.

 

 

Beveiliging en geheimhouding

De RPV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze leden die de persoonsgegevens verwerken zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

 

 

Delen met anderen

De RPV verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met de leden overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elk lid heeft het recht om zijn opgeslagen persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Een lid kan een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken hiertoe zullen zo snel mogelijk behandeld worden. Indien een verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd wordt dit gemotiveerd toegelicht waarom dat het geval is. Een lid kan zijn verzoek zenden aan ledenadministratie@rpv-dordrecht.nl

 

 

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. De RPV adviseert de leden om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Bij vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met ankie@rpv-dordrecht.nl